TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Phòng, chống tham nhũng
     Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 872783
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 24/02/2016, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và Thanh tra các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các cơ quan Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp do tỉnh quản lý; đại diện Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy, thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo Thanh tra, Công an, TAND, Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và trưởng, phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh. Đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết 10 thực hiện Luật PCTN và Cục Chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ đã về dự để theo dõi và chỉ đạo Hội nghị.   

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại hội nghị, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua (2006 – 2015) đã được cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về PCTN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 697 văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020. Tổ chức 2.740 hội nghị, lớp tập huấn để phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN cho 421.407 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; biên soạn, phát hành 02 đầu sách, ấn phẩm và gần 40.000 bản tài liệu về PCTN. Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy trong các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2013 – 2014. Chỉ đạo tiến hành 481 cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại 624 lượt cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN và tái lập Ban Nội chính Tỉnh ủy để giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp các hoạt động PCTN trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh đã thành lập các bộ phận chuyên trách về PCTN để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật về PCTN.

 

Trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực đã được quy định cụ thể trong Luật PCTN và các quy định pháp luật khác có liên quan, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ giải quyết công việc của tổ chức và công dân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước và góp phần phòng ngừa tham nhũng. Ban hành, sửa đổi, bổ sung 548 văn bản có quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn làm sơ sở để thực hành tiết kiệm, PCTN, lãng phí. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản, thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức và hạn chế việc sử dụng tiền mặt nhằm góp phần PCTN và thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt trong trong nền kinh tế. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về quản lý kinh tế - xã hội phục vụ công tác PCTN.

 

Trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, trong 10 năm qua, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị của và ngành Thanh tra của tỉnh qua công tác thanh tra, tự kiểm tra, giám sát nội bộ và giải quyết tố cáo của công dân đã phát hiện, kiến nghị xử lý và xử lý theo thẩm quyền 44 vụ việc, với 77 người có liên quan đến hành vi tham nhũng, giá trị tài sản bị thiệt hại trên 36.150 triệu đồng. Cơ quan Công an các cấp đã khởi tố, điều tra 33 vụ, 56 đối tượng có dấu hiệu phạm tội tham nhũng, giá trị tài sản bị thiệt hại trên 62.156 triệu đồng. Viện KSND các cấp truy tố 32 vụ, 59 bị can. TAND các cấp đã thụ lý, xét xử 33 vụ, 44 bị cáo phạm tội tham nhũng.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND tỉnh cũng đã đánh giá công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong những năm qua cũng còn một số mặt tồn tại, hạn chế, nhất là trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xử lý nhìn chung còn ít so với thực trạng tình hình và sự mong đợi của nhân dân. Hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng chưa cao. nNguyên nhân chủ yếulà do một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiên quyết, liên tục, đồng bộ các nhiệm vụ, biện pháp PCTN. Hoạt động của các cơ quan chuyên trách về PCTN còn có một số mặt khó khăn, bất cập. Cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là trong các hoạt động kinh tế còn có những quy định sơ hở, bất cập, thiếu đồng bộ. Cải cách hành chính chưa toàn diện; kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy nhà nước có lúc, có nơi chưa nghiêm. Hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong một số ngành, lĩnh vực chưa thật sự công khai minh bạch. Hành vi tham nhũng ngày càng phức tạp, đa dạng, tinh vi, trong khi nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn của công tác đấu tranh PCTN.

 

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt thực hiện kiên quyết, kiên trì, phù hợp tình hình thực tiễn các chủ trương, giải pháp PCTN đã đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát huy những ưu điểm, kết quả, kinh nghiệm đạt được qua 10 năm thực hiện Luật PCTN trên địa bàn tỉnh, trước hết tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phải gương mẫu, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xuyên các quy định của pháp luật về PCTN trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn do mình quản lý, phụ trách. Tiếp tục đẩy mạnh và đa đạng hoá hình thức thông tin, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ và nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, đồng bộ, bảo đảm có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt chú trọng giải pháp tăng cường công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, trong tâm là cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính. Tăng cường thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giám sát, kiểm tra, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc xây dựng và thực hiện các quy định về quy tắc ứng xủ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chấp hành quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm và các điều cấm của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nội trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN ở địa phương trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

 

Tại Hội nghị, UBND tỉnh cũng đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong 10 năm qua./.


Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 02-03-2016)    Các tin liên quan:
  Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Thanh tra tỉnh (17-07-2015)
  Tố cáo, cộng tác xử lý hành vi tham nhũng được thưởng mức cao nhất gần 3,5 tỷ đồng (02-04-2015)
  UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 (08-12-2014)
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị kiểm soát việc kê khai tài sản (03-03-2014)
  Sở Tài chính hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 (03-03-2014)
     Thông báo

V/v hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật. Chi tiết xem tại đây

V/v triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)