TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Phòng, chống tham nhũng
     Thống kê người dùng
  Đang online:               8
  Số lượt truy cập: 950430
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức năm 2016
Thực hiện Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Văn bản số 5345/UBND-NC ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện minh bạch tài sản thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, ngày 29/11/2016 Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 773/KH-TTT thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức năm 2016.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cơ quan có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

- Xác định thời gian, cách làm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và cá nhận để tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

Thực hiện theo Quyết định số 766/QĐ-TTT ngày 29/11/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 (gửi kèm theo).

2. Thời gian thực hiện

Việc kê khai tài sản, thu nhập của công chức cơ quan phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2016.

3. Công khai Bản kê khai

- Hình thức: Niêm yết (Niêm yết danh sách những Người có nghĩa vụ kê khai và Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức năm 2016).

- Địa điểm niêm yết: Tại bảng Thông báo của cơ quan Thanh tra tỉnh.

- Thời gian bắt đầu niêm yết: Ngày 10/01/2017

- Thời gian kết thúc niêm yết: Ngày 10/02/2017.

Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh có trách nhiệm lập biên bản để ghi nhận địa điểm niêm yết, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết và các phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai (nếu có); việc lập biên bản phải có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ quan Thanh tra tỉnh.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Giao Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh tổ chức quán triệt Kế hoạch này và triển khai cho Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 thuộc đơn vị mình thực hiện việc kê khai theo danh sách đã được phê duyệt, tổng hợp gửi Văn phòng Thanh tra tỉnh, chậm nhất ngày 31/12/2016. Hồ sơ gồm:

- Biên bản phổ biến Kế hoạch này;

- Danh sách và bản kê khai kê khai tài sản thu nhập của công chức;

2.Giao Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh:

- Tiếp nhận Bản kê khai, kiểm tra tính đầy đủ về nội dung phải kê khai, sao lục lại 01 bản để phục vụ việc công khai Bản kê khai quy định tại Khoản 3, Mục II Kế hoạch này; việc giao nhận được lập thành Biên bản;

- Gửi Bản kê khai của các đồng chí Lãnh đạo cơ quan cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Mở sổ theo dõi việc giao, nhận Bản kê khai; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 của công chức cơ quan theo quy định.

- Công khai kế hoạch này lên website của cơ quan.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ (gửi kèm theo), Người có nghĩa vụ kê khai phải hoàn thành việc kê khai (ký vào từng trang), nộp 01 bản cho Văn phòng (bộ phận tổ chức cán bộ) và lưu cá nhân 01 bản.

Trường hợp tại thời điểm kê khai, Người có nghĩa vụ kê khai không thể tiến hành kê khai đúng thời hạn vì lý do khách quan thì việc kê khai có thể được thực hiện sau thời điểm quy định nêu trên nhưng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2016./.


Phan Trung (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 01-12-2016)    Các tin liên quan:
  Thủ tướng chỉ thị tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng (12-05-2016)
  Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (02-03-2016)
  Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Thanh tra tỉnh (17-07-2015)
  Tố cáo, cộng tác xử lý hành vi tham nhũng được thưởng mức cao nhất gần 3,5 tỷ đồng (02-04-2015)
  UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 (08-12-2014)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)