TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Phòng, chống tham nhũng
     Thống kê người dùng
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 872884
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Ngày 06/01/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 đã đặt ra các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể như sau: 

 

1. Mục tiêu

 

1.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời có giải pháp thiết thực, phù hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng.

 

1.2. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứccó phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên mônđáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

2. Yêu cầu

 

2.1. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là giải pháp quan trọng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp, các ngành. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị  phải gương mẫu, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng.

 

2.2. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước các cấp”.

 

2.3. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng phải đồng bộ; thường xuyên, kiên quyết, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó xác định phòng ngừa là chính. Chú trọng đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng; ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

 

3. Nhiệm vụ, giải pháp 

 

3.1. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

3.2. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp công khai minh bạch các chính sách, pháp luật và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, minh bạch tài sản, thu nhập, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

 

3.3. Người đứng đầu các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải gương mẫu, liêm khiết, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí,gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên phải xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.    

 

3.4. Chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.  

 

3.5. chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung trước hết vào việc xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức thực hiện tốt việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có liên quan; giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong việc tham gia, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc xử lý những vụ việc, người có hành vi tham nhũng.

 

4. Tổ chức thực hiện

 

4.1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tiễn để xây dựng,chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của ngành, địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

 

4.2. Đề nghị Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cácđoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tình hình về việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc, vụ án tham nhũng; việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc xử lý những vụ việc tham nhũng cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.     

 

4.3. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của các ngành, địa phương; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, giúp UBND tỉnh tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định./. 


Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 12-01-2017)    Các tin liên quan:
  Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức năm 2016 (01-12-2016)
  Thủ tướng chỉ thị tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng (12-05-2016)
  Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (02-03-2016)
  Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Thanh tra tỉnh (17-07-2015)
  Tố cáo, cộng tác xử lý hành vi tham nhũng được thưởng mức cao nhất gần 3,5 tỷ đồng (02-04-2015)
     Thông báo

V/v hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật. Chi tiết xem tại đây

V/v triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC

     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)