TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động thanh tra
     Thống kê người dùng
  Đang online:               2
  Số lượt truy cập: 968190
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017

Quang cảnh Hội nghị

Chiều ngày 21/7/2017, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng và Thanh tra viên chính của Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, Phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra các sở, ban, ngành và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

 

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã tập trung thực hiện kế hoạch thanh tra được duyệt và các nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy đảng, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp giao đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cả năm 2017.

 

Về công tác thanh tra, toàn ngành đã thực hiện 57 cuộc thanh tra hành chính; 783 lượt kiểm tra độc lập và 110 cuộc thanh tra chuyên ngành theo đoàn; 10 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 5.166 triệu đồng; 756.095 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 2.574 triệu đồng, 3.072 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác (ghi thu, ghi chi, giảm trừ quyết toàn…) 2.592 triệu đồng, 753.023 m2 đất các loại; kiến nghị xem xét xử lý hành chính đối với 15 tập thể, 32 cá nhân; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm. Thanh tra chuyên ngành đã xử phạt hành chính 4.654 triệu đồng đối với 30 tổ chức và 1.399 cá nhân có vi phạm.

 

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn ngành đã phối hợp, tham gia tiếp công dân định kỳ và đột xuất 2.665 lượt người; tiếp nhận, xử lý 1.928 vụ việc khiếu nại, tố cáo; tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận, đề xuất Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp xem xét, giải quyết 462/589 vụ khiếu nại và 10/12 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết các khiếu nại, tố cáo đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 1.337 triệu đồng, 2.442 m2 đất, kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 100 m2 đất ở.

 

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, toàn ngành đã chủ độngtham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chỉ đạo phổ biến quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hìng thực tiễn của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ; tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua hoạt động thanh tra, đã chú trọng kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

 

Phát biểu kết luận và chỉ đạo về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2017, đồng chí Nguyễn Văn Thơm yêu cầu Thanh tra các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện những nhiệm vụ còn lại trong kế hoạch thanh tra năm 2017 với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra, nhất là đối với các doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhằm bảo đảm cho các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, dứt điểm, trong đó kết quả xử lý thu hồi về kinh tế đạt tỷ lệ từ 80% trở lên.

 

Các cơ quan Thanh tra phải chủ động tham mưu, đề xuất Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung xem xét, đề xuất giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, bảo đảm dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo được giao, nhất là vụ việc phức tạp, đông người mới phát sinh và những vụ việc tồn đọng kéo dài, vượt cấp, đã có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; phấn đấu kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ từ 85% trở lên. Quá trình giải quyết phải thực hiện tốt việc đối thoại công khai, dân chủ, tôn trọng lắng nghe yêu cầu, nguyên vọng chính đáng của công dân; vận dụng linh hoạt các chính sách, pháp luật để có biện pháp giải quyết phù hợp, có tính khả thi, bảo đảm chấm dứt việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

 

Tiếp tục tham mưu, đề xuất Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện thường xuyên, kiên quyết, phù hợp, bảo đảm có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, phản ảnh của công dân; đồng thời thực hiện tốt cơ chế, chính sách bảo vệ, khen thưởng người có công tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

Đồng thời với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Thanh tra các ngành, địa phương chủ động tham mưu, đề xuất Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức, bảo đảm biên chế, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Thanh tra. Từng cơ quan thanh tra phải quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của ngành; gương mẫu thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành toàn diện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra năm 2017./. 


Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 24-07-2017)    Các tin liên quan:
  Thủ tướng ban hành chỉ thị về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (26-05-2017)
  Triển khai thanh tra tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (19-05-2017)
  Xử lý kết quả thanh tra về công tác thẩm định tại Sở Xây dựng (19-05-2017)
  UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra (11-05-2017)
  Huyện Phù Cát thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN và KNTC tại 02 xã, thị trấn (08-05-2017)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)