TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động khác
     Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 968201
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đ/c Đoàn Quang Sáu, Phó Chánh Thanh tra Thường trực phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 (Ảnh: Phan Trung)

Ngày 19/01/2018, tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018, thay mặt lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đồng chí Đoàn Quang Sáu, Phó Chánh Thanh tra Thường trực tỉnh Bình Định đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-TTCP ngày 12/01/2018 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2018, trên cơ sở xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, Thanh tra tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, với các nội dung sau:

 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra tỉnh về truyền thống vẻ vang của ngành; vai trò của công tác thi đua khen thưởng; động viên cán bộ, công chức, người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra; nâng cao chất lượng thực thi công vụ; thực hiện nghiêm 05 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ngành Thanh tra tỉnh; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh. Toàn ngành Thanh tra tỉnh đoàn kết, phấn đấu vượt khó khăn thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và ngày truyền thống ngành Thanh tra, tạo khí thế phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

 

2. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành:

 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hoạt động thanh tra phải bám sát, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chương trình kế hoạch. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao với chất lượng và hiệu quả cao; tham mưu cho cơ quan thẩm quyền thu hồi đạt từ 80% trở lên giá trị kinh tế sai phạm theo quyết định xử lý sau thanh tra nộp vào ngân sách Nhà nước.

 

- Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên 85%. Tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo, tạo sự chuyển biến tích cực; gắn với kiểm tra kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

 

Công tác phòng, chống tham nhũng: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất; tăng cường thanh tra, phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng. Hướng dẫn, đôn đốc, giúp các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

 

Chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hoạt động thanh tra chú trọng thanh tra vào các chương trình, mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới nhằm ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm trong quản lý, kiến nghị chấn chỉnh kịp thời với cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Phối hợp với Hội Nông dân để giải qụyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông nghiệp, nông thôn để, ổn định tình hình trật tự xã hội, phục vụ phát triển kinh tế nông thôn. Tích cực tham gia các phong trào do Trung ương, bộ ngành, địa phương phát động để ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa; ủng hộ đồng bào nơi gặp thiên tai; các gia đình chính sách.

 

Phong trào thi đua năm 2018 chia làm 02 đợt:

 

Đợt I, từ đầu năm 2018 đến ngày 30/6/2018: Thi đua lập thành tích xuất sắc mừng xuân Mậu Tuất, mừng các ngày lễ lớn trong năm: kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018). Đặc biệt đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

 

Đợt II, từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/12/2018: Thi đua lập thành tích xuất sắc kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018), kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2018), kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), đây cũng là đợt thi đua nước rút hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2018.

 

Để thực hiện tốt các nội dung thi đua nêu trên, đồng chí Phó Chánh Thanh tra Thường trực yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của đơn vị mình, tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua, đề ra các mục tiêu thi đua cụ thể của từng đợt thi đua phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của đơn vị, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2018. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành Thanh tra của tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời giao Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra của tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong ngành triển khai tổ chức phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, bình xét, trình cấp thẩm quyền khen thưởng theo quy định./.


Phan Trung (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 22-01-2018)    Các tin liên quan:
  Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (19-01-2018)
  Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (04-01-2018)
  Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh (28-12-2017)
  Gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2017). (22-12-2017)
  Gặp mặt kỷ niệm 72 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (24-11-2017)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)