TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN     Hoạt động khác
     Thống kê người dùng
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 968243
Thanh tra Chinh Phu
Portal Bình Định
Công báo nước CHXHCNVN
Công báo Bình Định
Bản đồ Tỉnh Bình Định
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công chức năm 2018

Chánh Thanh tra tỉnh trao giấy khen cho công chức, người lao động

Chiều ngày 26/01, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị công chức năm 2018 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị có 42 công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Qua 01 buổi làm việc tích cực, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thảo luận, tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua báo cáo của Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức và hoạt động công đoàn năm 2017; tình hình thực hiện dự toán và Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ năm 2017, dự toán kinh phí và dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ năm 2018; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2018 – 2019, Nghị quyết về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và hoạt động công đoàn năm 2018; chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.  

 

Về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức và hoạt động công đoàn cơ quan năm 2017, Hội nghị đã thống nhất đánh giá, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, sự phối hợp, tham gia của các đoàn thể, đội ngũ công chức, lao động của Thanh tra tỉnh đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đã hoàn thành đạt và vượt so với Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2017 đề ra. Kết quả hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2017 đã được tập thể UBND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan tiếp tục được chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Vai trò kiểm tra, giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động quản lý nhà nước của công chức, người lao động và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được phát huy. Công tác cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện các quy định về công khai minh bạch, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của cơ quan được chú trọng. Đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công chức, người lao động được đảm bảo. Phòng trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn tiếp tục được duy trì thực hiện nền nếp, có hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” theo chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh và phòng trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra “Kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tạo động lực cho đội ngũ công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ năng công tác và quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

 

Kết quả đánh giá. xếp loại công chức năm 2017, toàn cơ quan có trên 55% công chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trên 34% công chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, có trên 90% công chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trên 23% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 100% tập thể phòng thuộc Thanh tra tỉnh đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó 02 tập thể phòng được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 01 tập thể phòng và 07 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 01 tập thể phòng và 07 cá nhân được Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen; 01 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì; 02 cá nhân được đề nghị công nhận đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”,  01 tập thể phòng và 02 cá nhân được đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen.  

 

Về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và hoạt động công đoàn năm 2018, Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, đề xuất một số giải pháp cụ thể, đồng thời thể hiện quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ công tác đề ra trong kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ giao; kết quả xử lý thu hồi các sai phạm về kinh tế sau thanh tra đạt tỷ lệ trên 80% so với số phải thu hồi; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giao đạt tỷ lệ trên 85% trở lên; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của cấp có thẩm quyền đạt tỷ lệ trên 85%; 100% công chức. người lao động hoàn thành nhiệm vụ, có ít nhất 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trên 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thiết thực, có hiệu quả quy chế dân chủ; nhiệm vụ cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện các quy định về công khai minh bạch, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của cơ quan; đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” , thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với nhiệm vụ xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra “Kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”  theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ.

 

Hội nghị đã tiến hành bầu cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2019 gồm 03 ủy viên. Kết thúc Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thơm đã phát động và kêu gọi toàn thể công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra năm 2018 do Tổng Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động với chủ đề “ Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. Thay mặt công chức, người lao động, Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Nguyễn Thanh Hải đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ trưởng cơ quan phát động./.     


Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)  (Cập nhật ngày 29-01-2018)    Các tin liên quan:
  Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 (22-01-2018)
  Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (19-01-2018)
  Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (04-01-2018)
  Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh (28-12-2017)
  Gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2017). (22-12-2017)
     Thông báo
     Văn bản mới
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn việc phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra.

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Thông tư 02/2015/TT-TTCP quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 về việc thực hiện kết luận thanh tra

Thông tư 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 quy định xét Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định ban hành Nội quy làm việc của Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Quyết định giao nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Thanh tra tỉnh

Luật Cạnh tranh

Luật Tố cáo

V/v triển khai sử dụng hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Luật Cạnh tranh

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ, lũ quét, sạc lỡ đất

Chương trình hành động thực hiện NQ HN lần năm BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chỉ thị v/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Kế hoạch phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức

KH thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh

     Lịch sử Thanh tra Việt Nam
  Video khác
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Lịch công tác tuần
Dịch vụ công trực tuyến tình Bình Định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Báo Bình Định
BTV
Bản quyền thuộc về:THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH - BINHDINH INSPECT DEPARTMENT.
Địa chỉ: 62A Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 0256.3522585 - Fax: 0256.3524753 .
Email:vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)