UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Thứ hai - 22/05/2023 10:23
Ngày 18/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 20/3/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (viết tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động số 20-CTr/TU gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan; kịp thời khắc phục hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong tập thể lãnh đạo, đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong chấp hành, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng trong tham mưu, xây dựng, đề xuất ban hành các văn bản, nhất là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp.

Ba là, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền, vận động gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bốn là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc, bảo đảm kỹ năng hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Năm là, thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, địa phương với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sáu là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trên cả hai phương diện: gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến thực chất, lan toả tấm gương tiêu biểu của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Bảy là, tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đi đôi với nâng cao năng lực thực thi công vụ gắn với xây dựng, áp dụng các tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả, chất lượng tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, rõ ràng giữa tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, giữa cấp trên và cấp dưới theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị, địa phương; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, nhất là cơ quan chuyên môn thuộc UBND  tỉnh, UBND cấp huyện, những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, dễ lạm dụng quyền lực.

Tám là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiên phong, đi đầu trong việc chuyển đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Kế hoạch cũng đã xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian triển khai thực hiện tập trung vào 06 nhiệm vụ chủ yếu, gồm: (1) đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng; (2) đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; (3) đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; (4) đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; (5) phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; (6) đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của cơ quan lãnh đạo của cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở:

Đối với nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn đổi mới phương pháp, quy trình, nâng cao kỹ năng thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ; kiểm soát quyền lực. Kiện toàn, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thanh tra các cấp theo hướng liêm chính, chuyên nghiệp./.

Tác giả bài viết: P.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 220 | lượt tải:58

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 181 | lượt tải:56

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 167 | lượt tải:42

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 134 | lượt tải:49

12/2022/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của NĐ 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 235 | lượt tải:47
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay9,811
  • Tháng hiện tại306,644
  • Tổng lượt truy cập5,423,618
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây