Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ ba - 26/05/2020 08:33
Ngày 24/5, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và một số đồng chí thuộc các Ban của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội
Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
          Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình hoạt động còn gặp không ít khó khăn, song Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, giữ vững đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện, có chất lượng, hiệu quả những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI đề ra, cụ thể:

          Đã thực hiện 60 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 55.091 triệu đồng, 3.383.461 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 27.003 triệu đồng, 2.236 m2 đất ở, kiến nghị xử lý khác 28.087 triệu đồng, 3.381.225m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 05 tập thể và 14 cá nhân; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm. Kết quả xử lý các sai phạm về kinh tế sau thanh tra hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (trên 70%).
 
          Tiếp nhận, xử lý 2.847 đơn thư khiếu nại, tố cáo; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 820/908 vụ khiếu nại, đạt tỷ lệ 90,3% và 71/75 vụ tố cáo, đạt tỷ lệ 94,6%, tỷ lệ giải quyết hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra (từ 85% trở lên). Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị khôi phục quyền lợi cho công dân 12.907 triệu đồng, 10.710 m2 đất ở; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước trên 17.309 triệu đồng và 1.340 m2 đất ở; kiến nghị xử lý kỷ luật 08 cán bộ, công chức, viên chức có khuyết điểm, vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm.

          Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch, văn bản để chỉ đạo phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, giúp UBND tỉnh ban hành, chỉ đạo thực hiện kế hoạch PCTN, đánh giá kết quả công tác PCTN cấp tỉnh; thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập; việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ. 
Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được thực hiện khá toàn diện và đồng bộ. Công tác tổ chức cán bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định trong việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, gắn với Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế và đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

          Công tác xây dựng đảng được tăng cường thường xuyên trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cơ quan ngày càng được củng cố, giữ vững. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan giữ vững quan điểm, lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức; có lối sống trong sạch lành mạnh; liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của cơ quan và của ngành Thanh tra; phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả, theo đúng quy định, Điều lệ Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh,  từng bước đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả tích cực.

          Công tác dân vận, bảo vệ chính trị nội bộ, lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm thực hiện thường xuyên, sâu sát. Các tổ chức đoàn thể đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhiệm vụ cải cách hành chính (trong nhiệm kỳ đã giới thiệu kết nạp 04 đảng viên mới); tham gia công tác quản lý; tổ chức các phong trào thi đua; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

              Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua còn có một số hạn chế, tồn tại sau đây: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm có lúc, có việc còn bị động, chậm tiến độ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ còn hạn chế. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chậm được đổi mới; hình thức tuyên truyền, giáo dục chưa phong phú, chủ yếu vẫn là hình thức phổ biến, truyền đạt. 

          Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và thẳng thắn, đại hội đã thảo luận thống nhất với những kết quả đã đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ đến…. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất cao về phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh Đại hội


          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội; đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực mà Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đây chính là cơ sở vững chắc để tiếp tục đưa hoạt động của Đảng bộ phát triển, đạt được thêm nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý: Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan để tổ chức thực hiện tốt trong từng năm và 05 năm, bám sát nội dung đột phá của Đảng bộ Thanh tra tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra và giải quyết triệt để những khó khăn vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể vững mạnh. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, tập thể Đảng ủy tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ vừa qua, đoàn kết, chủ động, sáng tạo cùng với sự quyết tâm của tập thể đảng viên, công chức, người lao động của cơ quan hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần xây dựng cơ quan, Đảng bộ Thanh tra tỉnh vững mạnh.
Đ/c Nguyễn Hữu Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội


          Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ nhất, đã bầu Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm - Chánh Thanh tra tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt trước Đại hội

 

Tác giả bài viết: Phan Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 55 | lượt tải:6

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 307 | lượt tải:68

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 247 | lượt tải:67

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 250 | lượt tải:53

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 178 | lượt tải:58
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập115
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay8,465
  • Tháng hiện tại825,138
  • Tổng lượt truy cập8,840,453
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây