Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra tỉnh Bình Định

Thứ năm - 14/07/2022 07:32
Ngày 12/7/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra tỉnh Bình Định.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Thanh tra viên chính của cơ quan Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong năm 2022, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã cố gắng phát huy thuận lợi, từng bước khắc phục khó khăn, nhất là những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid -19 ở những tháng đầu năm; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, các ngành ở địa phương, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác trên các lĩnh vực: thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) và xây dựng ngành Thanh tra của tỉnh.

Về công tác thanh tra, toàn ngành đã tiến hành 53 cuộc thanh tra hành chính tại 84 đơn vị và 1.618 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 4.678 lượt đơn vị, tổ chức và cá nhân. Kết quả thanh tra hành chính đã phát hiện vi phạm về kinh tế 1.535 triệu đồng, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 1.044 triệu đồng, kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác 491 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính 07 tập thể và 19 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; Thanh tra chuyên ngành đã phát hiện vi phạm về kinh tế 321 triệu đồng, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 268 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 53 triệu đồng, ban hành 446 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 58 tổ chức và 388 cá nhân với số tiền 2.650 triệu đồng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, toàn ngành đã tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành tiếp 1.314 lượt/1.978 người đến Trụ sở tiếp công dân và các cơ quan nhà nước trình bày 1.151 vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý 1.984 đơn/1.976 vụ việc KNTC; tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận, đề xuất Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành xem xét, giải quyết 311/353 vụ khiếu nại (đạt tỷ lệ 88,10%) và 17/19 vụ tố cáo (đạt tỷ lệ 89,47%) thuộc thẩm quyền. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 4.291 triệu đồng và 380 m2 đất các loại.

Về công tác PCTN, toàn ngành đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu lãnh đạo các cấp, các ngành ban hành 50 văn bản chỉ đạo về công tác PCTN, tiêu cực. Các cấp, các  ngành đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức phù hợp cho 3.408 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác; tăng cường thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN và thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện xử lý những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo đã phát hiện, chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng.

Công tác tham mưu quản lý nhà nước và xây dựng ngành được Thanh tra tỉnh và Thanh tra các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Thanh tra tỉnh chủ động theo dõi, phối hợp xử lý kịp thời các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ phối hợp giữa ngành Thanh tra với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN tiếp tục được tăng cường. Thanh tra tỉnh và Thanh tra các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Phát biểu thảo luận, tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Thanh tra một số ngành, địa phương đã bổ sung đánh giá, làm rõ thêm những ưu điểm, kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay; trao đổi những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của ngành và địa phương; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thơm - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã nêu bật những ưu điểm, kết quả mà toàn ngành đã phấn đấu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành trong thời gian tới. Về nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí yêu cầu Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, Thanh tra từng ngành, địa phương rà soát kế hoạch thanh tra năm 2022 của đơn vị mình để có kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp trong những tháng cuối năm với tinh thần tích cực, khẩn trương, chủ động, linh hoạt, hạn chế tối đa việc chuyển tiếp các cuộc thanh tra trong kế hoạch sang năm 2023. Tiếp tục xử lý tốt các trường hợp chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp (nếu có). Các cuộc thanh tra phải tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Chú trọng nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, hiệu quả thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là đối với các thanh tra phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng.

Thứ hai, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tập trung tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp, các ngành xem xét, giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền; nhất là những vụ việc phức tạp, đông người, bức xúc, tồn đọng kéo dài, vượt cấp, tỷ lệ giải quyết phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra (trên 85%). Thanh tra các địa phương có tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đi ngang chủ động phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, không để ảnh hướng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Thứ ba, tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong kế hoạch công tác PCTN năm 2022. Tham mưu, đề xuất ban hành kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. Tăng cường phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc có liên quan  tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo của công dân. 

Thứ tư, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo các ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của cơ quan thanh tra. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của ngành về công tác kiểm tra, giám sát; công khai minh bạch, PCTN, tiêu cực, lãng phí, thực hiện quy tắc ứng xử, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức ngành Thanh tra. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua nhằm động viên đội ngũ công chức, người lao động trong đơn vị đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2022.

Tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh đã công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Thanh tra của tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giai đoạn 2020 - 2021.
Trao Bằng khen
Đ/c Nguyễn Văn Thơm, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Tác giả bài viết: Đào Văn Thi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 192 | lượt tải:25

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 457 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 363 | lượt tải:88

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 522 | lượt tải:82

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 272 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay27,595
  • Tháng hiện tại825,362
  • Tổng lượt truy cập13,875,412
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây