Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba - 17/05/2022 09:54
Ngày 16/5/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 331/KH-TTT triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Mục tiêu của kế hoạch là nhằm quán triệt và cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh nhằm góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Thanh tra tỉnh trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; từng bước xây dựng Đảng bộ và cơ quan Thanh tra tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ công chức Thanh tra “Kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Kế hoạch của Thanh tra tỉnh đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là: Tổ chức phổ biến quán triệt trong đảng viên, công chức, người lao động của Thanh tra tỉnh những quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hai là: Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan Thanh tra tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là trong việc tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ba là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao nhằm góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đẽ đề ra trong Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quản lý nhà nước và xây dựng ngành cụ thể như sau:  

- Lĩnh vực công tác thanh tra kinh tế - xã hội trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm chính sách, pháp luật, có phát sinh những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các lĩnh vực: quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý tài chính và ngân sách nhà nước; việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách bảo đảm an sinh xã hội; thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Qua thanh tra phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật những hành vi vi phạm; đồng thời chú trọng phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, góp phần chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội được thanh tra. 

- Trên lĩnh vực công tác tiếp chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sẽ tập trung tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp duy trì thực hiện nghiêm túc, bảo đảm có chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân theo quy định; xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, bảo đảm dứt điểm các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất  là những vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người, vượt cấp, không để phát sinh những “điểm nóng” phức tạp về khiếu kiện, tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua công táctiếp công dân,  giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, kiến nghị góp phần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật nhằm chủ động hạn chế phát sinh tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp của công dân.

- Trên lĩnh vực công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sẽ cố gắng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Thanh tra tỉnh, tập trung vào việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hành các đề án, chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các biện pháp phòng ngừa. Gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với yêu cầu phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Trong việc nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, sẽ tập trung vào việc nâng cao nâng cao chất lượng xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, quy chế, quy định, văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên thẩm định các Kết luận thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố ban hành để thực hiện việc thanh tra lại khi phát hiện có dấu hiện vi phạm pháp luật. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra. 

Thứ tư là: Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh theo quy định pháp luật về thanh tra (sửa đổi, bổ sung), đi đôi với yêu cầu tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; thực hiện dân chủ, công khai minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lai, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Thứ năm là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và của cơ quan Thanh tra tỉnh trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng Đảng, xây dựng ngành theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; rà soát, xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ, phù hợp các quy chế, quy định, quy trình công tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm bảo đảm sự thống nhất, thông suốt, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, phân công, phối hợp trong mọi hoạt động của Thanh tra tỉnh và trong toàn ngành Thanh tra của tỉnh. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan, nhất là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra nhằm kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, vi phạm chính sách, pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của ngành Thanh tra theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra tỉnh giao Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan đã đề ra trong kế hoạch. Giao Phòng Thanh tra 4 theo dõi, giúp Chánh Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng, qúy, 6 tháng, năm hoặc khi có yêu cầu để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 190 | lượt tải:24

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 451 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 359 | lượt tải:88

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 513 | lượt tải:81

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 268 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay31,392
  • Tháng hiện tại724,796
  • Tổng lượt truy cập13,774,846
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây