Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu - 22/04/2022 09:17
Ngày 13/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ảnh Thu Huyền)
Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ảnh Thu Huyền)
Theo Chỉ thị, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và các ngành trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường lành mạnh để thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực có mặt còn hạn chế, chưa chặt chẽ, còn phát sinh tham nhũng, tiêu cực tại một số cơ quan, đơn vị. Vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có mặt còn hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa được phát huy đúng mức, có trường họp người đứng đầu sai phạm, bị xử lý kỷ luật, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế do tham nhũng, tiêu cực. Công tác tự kiểm tra trong nội bộ, kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện tham nhũng, tiêu cực có mặt còn hạn chế.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và hội - đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các văn bản mới ban hành như: Thông báo kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đồng thời, gắn công tác phòng, chông tham nhũng, tiêu cực với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo thường xuyên rà soát nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bố sung các quy định, cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc trên các lĩnh vực, không để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng thực hiện công vụ, nhiệm vụ để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp, các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Giám định tư pháp; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời các yêu cầu giám định của Cơ quan điều tra.

3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, nhất là người đứng đầu phải chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương do mình phụ trách, quản lý; nâng cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường vai trò trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát, loại bỏ các quy trình, thủ tục chồng chéo, phức tạp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

4. Các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trên các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nhất là lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, mua sắm tài sản công, quản lý dự án, đấu thầu, đấu giá...,Quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

5. Các Ban cán sự đảng: UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có chức năng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm ... Tăng cường phối họp trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế còn tồn đọng, kéo dài; đồng thời, chú trọng thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế đã phát hiện.

6. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành các hoạt động giám sát chuyên đề về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; giám sát các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao; có biện pháp nâng cao chất lượng chất vấn các hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị (Toàn văn Chị thị số 19-CT/TU ngày 13/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.pdf)./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Minh (Thanh tra tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 194 | lượt tải:26

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 457 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 363 | lượt tải:89

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 530 | lượt tải:82

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 273 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập123
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm77
  • Hôm nay3,297
  • Tháng hiện tại3,297
  • Tổng lượt truy cập14,032,435
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây