Ban Thường vụ ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về bảo vệ người tố cáo

Thứ năm - 25/04/2019 19:30
Ngày 23/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Ban Thường vụ ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về bảo vệ người tố cáo

Kế hoạch số 50-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nêu rõ mục đích ban hành và thực hiện kế hoạch là nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, mà trước hết là người đứng đầu trong công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, trong đó đề cao vai trò giám sát của các cơ quan dân cử trong công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục khẳng định quyết tâm của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh phải tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 50-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh phải bám sát nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể.

Trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa các nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây: 

Một là: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 50-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên; đồng thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.

Hai là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh, nhất là người đứng đầu phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện công tác này đối với cấp dưới; đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che cho người bị tố cáo và các hành vi lợi dụng quyền phản ảnh, tố giac, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết trách nhiệm để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bị trù dập, trả thù khi phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo và giải quyết thuộc thẩm quyền; củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng; cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo.  

Ba là, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp trên địa bàn đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công khai kết quả xử lý. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định. 

Thứ tư là, tăng cường phổ biến, tuyên truyềncác quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáoBan Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong tỉnh và người dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ có hiệu quả người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng mà trước hết là người đứng đầu trong việc bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác này. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ, bảo vệ người tố cáo đúng; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo của Tỉnh ủy để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.      


Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 192 | lượt tải:25

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 457 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 363 | lượt tải:88

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 522 | lượt tải:82

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 272 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập128
  • Máy chủ tìm kiếm60
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay27,213
  • Tháng hiện tại824,980
  • Tổng lượt truy cập13,875,030
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây