Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành Thanh tra tỉnh Bình Định

Thứ ba - 26/01/2021 09:10
Ngày 22/01, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra tỉnh Bình Định.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Thanh tra viên chính của Thanh tra tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, lãnh đạo Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong năm 2020, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã cố gắng phát huy thuận lợi, từng bước khắc phục khó khăn, nhất là những khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh Covid -19 gây ra; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, các ngành ở địa phương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác trên các lĩnh vực: thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) và xây dựng ngành.

Về công tác thanh tra, toàn ngành đã tiến hành 60 cuộc thanh tra hành chính; 191 cuộc thanh tra theo đoàn và 1.213 lượt kiểm tra, thanh tra độc lập; 31 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm về kinh tế 11.143 triệu đồng và 526.080 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 10.054 triệu đồng; kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác (ghi thu, ghi chi, giảm trừ quyết toán…) 1.593 triệu đồng và 526.080 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính 09 tập thể, 22 cá nhân; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm. Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 1.902 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 55 tổ chức và 1.847 lượt cá nhân với số tiền phạt 7.026 triệu đồng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, toàn ngành đã tham mưu, giúp lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp 3.349 lượt/4.573 công dân; tiếp nhận, xử lý 3.159 vụ việc KNTC; tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận, đề xuất giải quyết 583/646 vụ khiếu nại (đạt tỷ lệ 90,25%) và 53/58 vụ tố cáo (đạt tỷ lệ 91,38%). Kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân 6.858 triệu đồng và 1.950 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 434 triệu đồng.

 Về công tác PCTN, toàn ngành đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu lãnh đạo các cấp, các ngành ban hành 102 văn bản chỉ đạo về công tác PCTN; phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức phù hợp cho 6.267 lượt cán bộ và Nhân dân; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tăng cường thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hiện các giải pháp phòng ngừa và phát hiện xử lý những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo đã phát hiện, chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý 01 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng. 

Công tác tham mưu quản lý nhà nước được Thanh tra tỉnh và Thanh tra nhiều ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Thanh tra tỉnh chủ động theo dõi, phối hợp xử lý kịp thời các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ phối hợp giữa ngành Thanh tra với Mặt trận, các đoàn thể và các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN tiếp tục được tăng cường.

Công tác xây dựng ngành, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các ngành, địa phương tiếp tục chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ sau Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và theo các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức thanh tra tiếp tục được lãnh đạo Thanh tra tỉnh và lãnh đạo nhiều ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm theo quy định.

Phát biểu thảo luận, tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Thanh tra nhiều ngành, địa phương đã bổ sung đánh giá, làm rõ thêm những ưu điểm, kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay; trao đổi những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của ngành và địa phương; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2021.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã nêu bật những ưu điểm, kết quả mà toàn ngành đã phấn đấu đạt được trong năm 2020; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần chấn chỉnh, khắc phục, chủ động tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành trong thời gian tới. Về nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021, đồng chí yêu cầu Thanh tra các cấp, các ngành quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021 ngay từ đầu năm; đồng thời chủ động triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất do cấp ủy, chính quyền giao; phấn đấu hoàn thành 100% số thanh tra theo kế hoạch và các thanh tra đột xuất được giao. Việc thực hiện các cuộc thanh tra phải bảo đảm đúng tiến độ, quy trình thủ tục; có chất lượng, hiệu quả. Chú trọng xử lý tốt tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhất là trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp. Thực hiện thường xuyên, kiên quyết công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra, phấn đấu kết quả xử lý thu hồi về kinh tế đạt tỷ lệ từ 75% trở lên.

Hai là, tiếp tục tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân. Từng ngành, địa phương phải chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời những vụ việc KNTC bức xúc, đông người ngay từ cơ sở, không để bị động, lúng túng, diễn biến phức tạp. Tập trung tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, bảo đảm dứt điểm những vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người, bức xúc, tồn đọng kéo dài, vượt cấp, liên quan công tác nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; có biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết lần đầu, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết từ 85% trở lên.

Ba là, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp, các ngành ban hành kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm có hiệu quả công tác PCTN năm 2021, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo của công dân; thực hiện kiên quyết các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng; thực hiện tốt cơ chế khen thưởng, bảo vệ người phát hiện, người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về PCTN.

Thứ tư là, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thanh tra. Từng cơ quan thanh tra tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 769/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ nhằm chủ động ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành thanh tra. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm động viên đội ngũ công chức thanh tra phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành toàn diện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra năm 2021.
 
Tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh đã công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 08 cá nhân thuộc ngành Thanh tra của tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020; phát động và triển khai phong trào thi đua trong toàn ngành Thanh tra tỉnh năm 2021./.
Đ/c Nguyễn Văn Thơm, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra các ngành, địa phương
 
Đ/c Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chánh Thanh tra Thường trực trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh

 

Tác giả bài viết: Phan Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 192 | lượt tải:25

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 457 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 363 | lượt tải:88

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 522 | lượt tải:82

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 272 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập101
  • Máy chủ tìm kiếm52
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay27,674
  • Tháng hiện tại825,441
  • Tổng lượt truy cập13,875,491
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây