Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra tỉnh Bình Định

Thứ tư - 19/01/2022 07:15
Sáng 17.01, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra tỉnh Bình Định. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, Chánh Thanh tra các Sở, ban, ngành và Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thường trực chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Theo báo cáo tại Hội nghị, mặc dù trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do tác động của đại dịch Covid-19, song toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã phát huy thuận lợi, tập trung thực hiện kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) và các nhiệm vụ đột xuất được các cấp ủy đảng, chính quyền giao đạt được những kết quả tích cực.

Công tác thanh tra: Toàn ngành đã tiến hành 66 cuộc thanh tra hành chính; 39 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN; 186 cuộc thanh tra chuyên ngành theo đoàn và gần 1.500 lượt thanh tra chuyên ngành độc lập; phát hiện sai phạm về kinh tế trên 16 tỷ đồng và trên 12 ngàn m2 đất; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước trên 13 tỷ đồng và 2,7 ngàn m2 đất; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính 17 tập thể và 37 cá nhân; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm. Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 1.447 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt gần 7,7 tỷ đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC: Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức tiếp 2.752 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 1.221 vụ khiếu nại, 168 vụ tố cáo và 1.367 vụ kiến nghị, phản ánh; xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 466/532 vụ khiếu nại (đạt tỷ lệ 87,59%) và 40/44 vụ tố cáo (đạt tỷ lệ 90,91%). Kết quả giải quyết KNTC đã thu hồi về cho Nhà nước 26 triệu đồng; khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân 2.198 triệu đồng và 29.967 m2 đất các loại; chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra 02 vụ có dấu hiệu tội phạm. Ngoài ra, các ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo rà soát, phối hợp giải quyết 22 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài.

Công tác phòng, chống tham nhũng: Ngành Thanh tra của tỉnh đã tham mưu lãnh đạo các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện thường xuyên, kiên quyết các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thanh tra tỉnh và Thanh tra các ngành, địa phương đã phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia viết bài Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” do Thanh tra Chính phủ tổ chức; kết quả đã có 3.378 bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Công tác quản lý nhà nước: Thanh tra tỉnh và Thanh tra các ngành, địa phương đã tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ban hành 141 văn bản để chỉ đạo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN và xây dựng ngành; tổ chức 274 lớp tập huấn, hội nghị phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN cho 24.901 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Chú trọng việc theo dõi, phối hợp xử lý kịp thời các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác xây dựng ngành: Các ngành, địa phương tiếp tục chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ theo các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức thanh tra tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ngành Thanh tra của tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra” và Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Trong kỳ, chưa có công chức thanh tra của tỉnh vi phạm đến mức phải bị xử lý.

 Phát biểu thảo luận, tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Thanh tra các ngành, địa phương đã bổ sung đánh giá, làm rõ thêm những ưu điểm, kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay; trao đổi những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của ngành và địa phương; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2022.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thơm - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã nêu bật những ưu điểm, kết quả mà toàn ngành đã phấn đấu đạt được trong năm 2021, nhất là hoạt động thanh tra được tiến hành chủ động, linh hoạt, bảo đảm tiến độ, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần chấn chỉnh, khắc phục, chủ động tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành trong thời gian tới. Về nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022, đồng chí yêu cầu Thanh tra các cấp, các ngành quán triệt, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là, Thanh tra các ngành, địa phương tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2022 ngay từ đầu năm với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, bám sát kế hoạch được duyệt; chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy đảng, chính quyền giao. Việc tổ chức triển khai các cuộc thanh tra phải linh hoạt, phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và của chính quyền địa phương nhưng phải bảo đảm đúng thời hạn, đúng quy trình thủ tục, có chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lắp, nhất là đối với các doanh nghiệp. Việc kết luận, kiến nghị xử lý kết quả thanh tra bảo đảm đúng chính sách, pháp luật, phù hợp với hồ sơ, tài liệu đã thu thập, xác minh. Chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, phấn đấu kết quả xử lý thu hồi về kinh tế đạt tỷ lệ trên 75%.

Hai là, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân. Tập trung xem xét, đề xuất giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục quy định, bảo đảm dứt điểm những vụ KNTC được giao, nhất là vụ việc phức tạp, đông người mới phát sinh và những vụ việc tồn đọng kéo dài, vượt cấp, đã có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2022, phấn đấu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ trên 85%.

Ba là, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến quán triệt thực hiện, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Luật PCTN năm 2018 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN trong năm 2022. Gắn với công tác thanh tra, giải quyết KNTC với yêu cầu phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh đúng pháp luật các vụ việc có hành vi tham nhũng; chú trọng nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản qua xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. 

Thứ tư là, Thanh tra các ngành, địa phương chủ động đề xuất Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức, bảo đảm biên chế, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Thanh tra. Từng cơ quan Thanh tra phải quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của ngành, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các quy định về công khai minh bạch, PCTN, tiêu cực, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động thanh tra. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với các hình thức, biện pháp phù hợp nhằm động viên đội ngũ công chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2022.
Khen thưởng
(Đ/c Nguyễn Văn Thơm -TUV, Chánh Thanh tra tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân)

Tại Hội nghị, Thanh tra tỉnh đã công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 12 cá nhân thuộc ngành Thanh tra của tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2021 và thời gian qua./.

Tác giả bài viết: Đào Văn Thi (Thanh tra tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 192 | lượt tải:25

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 457 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 363 | lượt tải:88

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 522 | lượt tải:82

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 272 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập123
  • Máy chủ tìm kiếm61
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay26,923
  • Tháng hiện tại824,690
  • Tổng lượt truy cập13,874,740
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây