UBND tỉnh phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025

Thứ tư - 09/03/2022 10:15
Để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025, vừa qua UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 08/3/2022 phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025.
Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung sau:

a) Thi đua hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra theo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 09 (ban hành kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 14/9/2021) và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định hằng năm.

b) Thi đua đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính nhằm hoàn thành tốt các tiêu chí theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số Đo lường sự hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) do UBND tỉnh công bố hằng năm. Tham mưu thực hiện nâng cao kết quả Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số SIPAS của tỉnh hàng năm.

c) Thi đua đổi mới công tác tuyên truyền, truyền thông về cải cách hành chính. Tích cực nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính Nhà nước; về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

d) Thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

đ) Thực hiện các biện pháp đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025.

e) Đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước của tỉnh; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Phấn đấu hoàn thành thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm; 100% vốn đầu tư được phân bổ kịp thời, đúng nguyên tắc.

g) Xây dựng chính quyền điện tử tiến tới xây dựng chính quyền số, gắn kết chặt chẽ với tiến trình thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; tăng số lượng hồ sơ và cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Phong trào thi đua được triển khai từ năm 2022 đến năm 2025.

Hình thức khen thưởng: Để động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch của UBND tỉnh có các hình thức khen thưởng sau đây:

* Khen thưởng tập thể
a) Khen thưởng hằng năm

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh có kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính xếp hạng 02 vị trí cao nhất hằng năm.

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với sở, ngành và UBND cấp huyện có kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính xếp hạng 03 vị trí cao nhất hằng năm

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 02 năm liên tục.
Ngoài ra, kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính phải đạt từ 90% trở lên, Chỉ số DDCI đạt từ loại Tốt trở lên.

b) Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2021 - 2025

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong giai đoạn 2021 - 2025 có từ 03 năm có kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 90% trở lên; đối với cơ quan thuộc đối tượng đánh giá Chỉ số DDCI đạt từ loại Tốt trở lên.

- Xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham mưu thực hiện các nội dung thi đua về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở đề nghị của cơ quan, đơn vị xét chọn, đề xuất.

* Khen thưởng cá nhân
a) Khen thưởng hằng năm

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Cá nhân trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, điều hành, tham mưu về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị đạt kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính đứng thứ nhất hằng năm và có kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số SIPAS đạt từ 90% trở lên; đối với cơ quan thuộc đối tượng đánh giá Chỉ số DDCI đạt từ loại Tốt trở lên.

- Cá nhân trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, điều hành, tham mưu về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị 02 năm liên tục có kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số SIPAS đạt từ 90% trở lên; đối với cơ quan thuộc đối tượng đánh giá Chỉ số DDCI đạt từ loại Tốt trở lên; tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính và năm trước liền kề được Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen về cải cách hành chính (hoặc công nhận Chiến sỹ thi đua của cấp có thẩm quyền).

b) Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2021-2025

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Cá nhân trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong giai đoạn 2021-2025 có từ 03 năm có kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số SIPAS đạt từ 90% trở lên, Chỉ số DDCI đạt từ loại Tốt trở lên.

- Cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham mưu thực hiện các nội dung thi đua về cải cách hành chính Nhà nước, được cơ quan, đơn vị xét chọn, đề xuất. Trong giai đoạn 2021-2025, có ít nhất 01 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc 02 lần được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tặng Giấy khen về công tác cải cách hành chính.

- Cá nhân có sáng kiến được công nhận và áp dụng trong thực tế mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính Nhà nước, có phạm vi lan tỏa trên địa bàn tỉnh.
 
Ngoài ra, căn cứ Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch phát động thi đua, cụ thể hóa đối tượng tiêu chuẩn tặng Giấy khen để động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng./.

Tác giả bài viết: Phan Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 192 | lượt tải:25

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 457 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 363 | lượt tải:88

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 522 | lượt tải:82

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 272 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay25,348
  • Tháng hiện tại823,115
  • Tổng lượt truy cập13,873,165
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây