UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thứ sáu - 29/01/2021 15:37
Ngày 20/01, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
Phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy giữa trong công tác nội chính và PCTN
Phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy giữa trong công tác nội chính và PCTN
Việc ban hành kế hoạch là nhắm mục đích tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thúc đẩy thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý (sau đây goi chung là các ngành, địa phương, đơn vị) phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là giải pháp quan trọng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Người đứng đầu các ngành. Địa phương, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, đề cao trách nhiệm cá nhân, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN bảo đảm thường xuyên, đồng bộ, kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, địa phương, đơn vị, ưu tiên tập trung vào 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về  PCTN cho cán bộ và Nhân dân. Theo đó, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp để bảo đảm đến cuối năm 2021 đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 – 2021” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, gắn với việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, rà roát để sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tiễn, làm cơ sở để thực hành tiết kiệm, PCTN, lãng phí. Có biện pháp kiểm soát, xử lý kịp thời các trường hợp xung đột lợi ích, việc tặng quà và nhận quà tặng, thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nhận diện nguy cơ tham nhũng đối với từng vị trí việc để có biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá nền hành chính, cải cách tài chính công, hạn chế thanh toán dùng tiền mặt theo các chương trình, kế hoạch, đề án đã được UBND tỉnh ban hành.

Ba là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; xem xét, xử lý nghiêm trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng theo đúng quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng.

Thứ tư là, chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thu, thất thoát do tham nhũng gây ra. Công khai kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng nhằm phát huy tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa.

Thứ năm là, người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng, ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCTN trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý; chỉ đạo tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Thực hiện tốt việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng có liên quan; giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác PCTN.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác PCTN năm 2021 của các ngành, địa phương, đơn vị; định kỳ 6 tháng, năm, giúp UBND tỉnh tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo công tác PCTN trên địa bàn tỉnh để báo cáo cấp trên theo quy định.

Tác giả bài viết: Nguyễn Cẩm Hà (Thanh tra tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 55 | lượt tải:6

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 307 | lượt tải:68

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 247 | lượt tải:67

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 251 | lượt tải:53

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 178 | lượt tải:58
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay10,244
  • Tháng hiện tại826,917
  • Tổng lượt truy cập8,842,232
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây