Sơ kết phong trào thi đua và Hội thao truyền thống Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2023

Thứ hai - 26/06/2023 14:52
Ngày 23/6/2023, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh duyên hải miền Trung (Cụm thi đua số VII, Thanh tra Chính phủ) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo, Chánh Văn phòng và cán bộ theo dõi công tác thi đua - khen thưởng của Thanh tra 06 tỉnh trong Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh duyên hải miền Trung gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Năm 2023, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa làm Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Quảng Nam làm Cụm phó.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra các tỉnh trong Cụm đã triển khai 354 cuộc thanh tra hành chính, ban hành kết luận thanh tra 175 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 88.947,56 triệu đồng và 30.507mđất; kiến nghị thu hồi 59.710,46 triệu đồng và 29.216mđất; kiến nghị xử lý khác 29.237,1 triệu đồng và 1.291mđất; kiến nghị xử lý đối với 166 tổ chức, 250 cá nhân có sai phạm và chuyển Cơ quan điều tra 07 vụ. Thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 2.916 lượt thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, phát hiện 2.538 cá nhân, tổ chức vi phạm; kiến nghị thu hồi 6.362,72 triệu đồng và 2.514,6 m2 đất; kiến nghị xử lý khác với số tiền 9.794,88 triệu đồng; ban hành 2.459 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 28.267,66 triệu đồng và xử phạt bằng hình thức khác đối với 215 trường hợp.

 
Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra các tỉnh đã tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp tổ chức tiếp 16.470 lượt/ 17.066 người; trong đó có 65 đoàn đông người. Tiếp nhận 22.460 đơn các loại. Đến nay, đã xem xét giải quyết 765/1.056 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ 72,44%.


Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra các tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về PCTN trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; nhất là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án về tham nhũng và tập trung tăng cường đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; triển khai đánh giá công tác PCTN năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tổ chức triển khai xác minh tài sản thu nhập đối với 285 trường hợp tại 70 cơ quan, đơn vị theo định hướng của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 2220/TTCP-C.IV ngày 15/02/2022 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 và Quyết định phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra cũng đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua khác do Tổng Thanh tra Chính phủ phát động như: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”,  “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm thực tiễn qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành ở địa phương; trao đổi một số sai phạm thường gặp qua thanh tra chuyên đề khoáng sản, việc xác minh tài sản thu nhập; trao đổi những khó khăn, vướng mắc, các công việc cần triển khai nhằm thực hiện tốt Luật Thanh tra năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023) và Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chỉnh phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt đơn vị Cụm trưởng, ông Trần Minh Chiến, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị và thống nhất đánh giá: công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2023 đã được lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua quan tâm sâu sát nên có sự chuyển biến tích cực; ngay từ đầu năm, đã tổ chức đăng ký giao ước thi đua và triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong các đơn vị; các đơn vị trong Cụm đã tích cực trong việc phối hợp tổ chức Hội thao truyền thống của Cụm thi đua số VII; qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi và có tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương.

Về nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua số VII xác định các nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Thanh tra; đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn diện, có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt và chủ động lực lượng để thực hiện kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất do cấp ủy, chính quyền giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2023).

Hai là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các cuộc thanh tra phải bảo đảm đúng tiến độ, trình tự thủ tục, có chất lượng, hiệu quả; tiếp tục chú trọng xử lý tốt các trường hợp có chồng chéo, trùng lắp. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của ngành và các cơ quan Thanh tra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ khâu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


Ba là, triển khai các nội dung có liên quan đến Luật Thanh tra năm 2022: tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thanh tra năm 2022. Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Thanh tra tại các sở, ngành thuộc tỉnh. Tập trung hướng dẫn triển khai việc xây dựng và tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022.

Dịp này, Cụm thi đua số VII cũng đã tổ chức Hội thao truyền thống năm 2023, với các môn thể thao trên bãi biển. Kết quả, Ban Tổ chức hội thao đã trao giải nhất cho Thanh tra tỉnh Bình Định, giải nhì cho Thanh tra tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, giải ba cho Thanh tra các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên. Hội thao truyền thống Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh duyên hải miền Trung là dịp để cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan trong Cụm rèn luyện, nâng cao sức khỏe, giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào thi đua cũng như hiệu quả trong quá trình phối hợp công tác giữa Thanh tra các tỉnh duyên hải miền Trung./.

Tác giả bài viết: P.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 194 | lượt tải:26

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 457 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 363 | lượt tải:89

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 529 | lượt tải:82

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 273 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay24,172
  • Tháng hiện tại968,056
  • Tổng lượt truy cập14,018,106
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây