Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2023

Thứ hai - 06/02/2023 14:45
Ngày 16/01/2023, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2023

Nghị quyết đã đánh giá tổng quát kết quả trên các mặt công tác, những điểm nổi bật mà toàn ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2022, cũng như một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2023.
 
Về mục tiêu, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ xác định năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự báo tình hình năm 2023 tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ theo tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương; Bản lĩnh, linh hoạt; Đổi mới, sáng tạo; Kịp thời, hiệu quả”, Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, quyết tâm, quyết liệt phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp giao cho.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Ban Cán sự Đảng, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, bám sát và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành, Định hướng chương trình thanh tra năm 2023, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, trong đó:

(1) Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; đầu tư xây dựng; cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; đấu thầu, mua sắm tài sản công, tài chính, ngân hàng; tín dụng cho vay bất động sản; trái phiếu; chứng khoán…

(2) Mục tiêu quan trọng của công tác thanh tra trong giai đoạn hiện nay là: Phải đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các Kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành Kết luận thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong tổ chức và hoạt động thanh tra, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ ngày 22/7/2022 của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành Kết luận thanh tra và Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của tổng Thanh tra Chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

(3) Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Thứ hai, tham mưu thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo.

Thứ ba, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp giao về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sớm trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; tập trung triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về PCTN; nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cướng phát hiện, xử lý tham nhũng, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì khẩn trương chuyển Cơ quan điều tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý theo thẩm quyền (không chờ ban hành Kết luận thanh tra).

Thứ tư, về công tác xây dựng thể chế: phải tập trung cao độ cho việc tham mưu Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023; chủ động xây dựng và ban hành các Thông tư và các Quy chế quy định chi tiết thi hành Luật và Nghị định về thanh tra; Thanh tra các bộ, ngành, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của cấp mình.

Thứ năm, công tác xây dựng ngành: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thanh tra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”….

Thứ sáu, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành một cách nhịp nhàng, chặt chẽ, ăn khớp để công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng, Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và Quy chế làm việc của các cơ quan thanh tra; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành, địa phương gương mẫu, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra trong năm 2023.

 
Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra các bộ, ngành, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, quán triệt Nghị quyết này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện; chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong ngành với các cơ quan, tổ chức hữu quan để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp cụ thể hóa bằng Nghị quyết để lãnh đạo đảng viên thực hiện; thường xuyên trao đổi, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết hằng năm để rút kinh nghiệm, có giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

Tác giả bài viết: P.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

10/2023/TT-BNV

Thông tư HD thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức,đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội

Thời gian đăng: 29/08/2023

lượt xem: 195 | lượt tải:26

59/2022/NĐ-CP

Nghị định Quy định về xác thực định danh điện tử

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 457 | lượt tải:89

55/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 363 | lượt tải:89

53/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 530 | lượt tải:82

979/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

Thời gian đăng: 15/09/2022

lượt xem: 274 | lượt tải:73
Học tập và làm theo Bác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay13,777
  • Tháng hiện tại48,426
  • Tổng lượt truy cập14,077,564
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây